Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
"Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Официален сайт на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.

 

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив е акредитирано висше учебно заведение предлагащо обучение в степени бакалавър, магистър и доктор в множество специалности от различни изкуства:
Педагогика на обучението по музика или по изобразително изкуство, Изпълнителско изкуство (класически, народни или поп и джаз инструменти или пеене), Дирижиране (класически или народни хорове и оркестри), Българска народна хореография, Балетно изкуство, Графичен дизайн и фотография, Сценография, Църковна живопис, Дизайн на облеклото, Графика, Скулптура, Мултимедия и виртуална реалност, Тонрежисура, Артмениджмънт и др.

Пълен списък на специалностите в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Във връзка с предстоящото провеждане на редовните кандидатстудентски изпити в Aкадемията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Ви уведомяваме:

Кандидатстудентските изпити за уч.2020/2021 год. ще се проведат online, с изключение на присъствен изпит по специалностите: Българска народна хореография, Балетна педагогика и Дирижиране на народни състави. Кандидат-студентите по тези специалности ще се явяват на изпит по график, който ще бъде допълнително обявен в сайта на Академията.

За спциалностите към факултет "Изобразителни изкуства" - тема за първи етап от изпита и линк за втори етап (online явяване пред комисия) ще бъдат публикувани при графика на изпитите.

Срокове за подаване на документи.

График на изпитите (съдържа още индивидуални графици и линкове за срещите в Google Meet).

Подаването на документите за редовните кандидат-студентски изпити ще се осъществи online. Повече информация може да получите тук. Всички документи се сканират и изпращат по електронен път, в установените за всяка специалност срокове, на е-mail адрес: amtii.ksk@artacademyplovdiv.com

Информация и условия за участие на редовните online кандидатстудентски изпити.

Кандидатстудентски такси за учебната 2020/2021 година.

Резултати от редовни кандидатстудентски изпити - Юли 2020.

Крайно класиране и приети студенти за учебната 2020/2021 година.

Документи за записване в първи курс.

Справочник за кандидат-студенти за учебната 2020/2021 година.ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 И УЧЕБНАТА ГОДИНА

Заповед за приключването на летен семестър 2019-2020 и учебната година.


Поради ограниченият достъп до сградите на Академията и обявеното извънредното положение, удължаваме срока за приемане на доклади за "Пролетни научни четения" до 31.05.2020 г. Докладите ще бъдат подложени на редактиране и анонимно рецензиране и издадени в сборник "Пролетни четения 2020г." (виж повече)


Уважаеми колеги, скъпи студенти,

Предвид кризисната обстановка с разпространението на вируса COVID-19, препоръките на СЗО, МЗ, МОН и влизащото в сила извънредно положение, нареждам преминаване към онлайн форма на обучение за периода на действие на извънредните мерки.

С оглед недопускане на натрупване на пропуснат материал, до внедряването на цялостна система за онлайн форма на обучение, нареждам всеки от преподавателите да използва общодостъпни и безплатни програмни продукти и услуги за провеждане на конферентни разговори при провеждането на лекции, упражнения и индивидуални консултации, както и всякакви допълнителни средства, улесняващи организацията на споделената работа от разстояние.

Отчитането на лекциите и упражненията ще се осъществява по съществуващия ред.
Обявените в този период изпити ще се насрочат за по-късен етап.

На преподаватели, които не са сигурни как да подходят в ситуацията, ще бъде оказано методическо и логистично съдействие за осъществяване на онлайн форма на обучение (виж тук).

Уведомявам ви, че за периода на извънредни мерки, сградите на Академията ще бъдат затворени.

За допълнителни въпроси използвайте електронната поща на АМТИИ:
office@artacademyplovdiv.com

Следете актуалната информация тук и на сайта на Студентски съвет.

От името на кризисния щаб на АМТИИ “проф. Асен Диамандиев”- Пловдив и лично от свое име, желая здраве на всички! Моля за отговорност по изпълнение предписанията на РЗС!

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив


Информация и съвети за предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки.


С параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.март 2020г. е указано, че: "Сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение."     (виж закона)


Заповед за извънредни мерки относно коронавирус(COVDI-19).

Заповед за отменяне на пътувания с цел предпазване от коронавирус (COVID-19).