Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на Академичната комисия

 

Доклад на академичната комисия за 2018 г.

Доклад на академичната комисия за 2016 г.

Доклад за извършения одит на учебни програми в научна и образователна степен доктор.

Информация за проведени вътрешни одити.

Информация за проведени външни одити.