Докторанти - правилници и разпоредби

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.

Стандарт за обучението на докторанти.

Индивидуален план за работата на докторанта.

Условия за полагането на изпит за докторски минимум по чужд език.

Справка за присъдените кредити към годишен отчет на докторанта.