Дирижиране (хорово и оркестрово)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “хоров (оркестров) диригент”.


Специалност “Дирижиране (хорово и оркестрово)” подготвя магистри с професионална квалификация “Диригент”.

В курса на обучение студентите получават теоретични познания по хармония, полифония, инструментознание, оркестрация, музикална естетика и история на изкуството, репертоарни познания в областта на всички музикални стилове и епохи; развиват практически умения, свързани с инструменталната изпълнителска техника, техниката на дирижирането и композиционните техники.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • оркестров или хоров диригент;
  • експерти или управленци в областта на музикалната култура;
  • изследователи в областта на теорията и историята на музикалното изкуство.