Графичен дизайн и фотография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “Графичен дизайнер”.


Обучението в програмата обхваща четири години. Съдържа курс на обучение по дисциплини разделени в три модула: задължителни дисциплини с основни курсове по: Графичен дизайн, Шрифт, Цифрова, обща и приложна фотография, Компютърни програми, Илюстрация, История на изобразителното изкуство и др.

Обучението предвижда избираеми дисциплини с курсове по: визуална комуникация; Цветознание, Теория на рекламата, Хералдика и визуализация на символите и др.

Допълнителни дисциплини: чужд език и физкултура.

През четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове по графичен дизайн и подготовка по изпълнение на дипломен проект.

Към програмата има извън аудиторни учебни форми като участия в ателиета по изкуства; посещения на различни обществени институции; музеи; международни събития, организиране на изложбени прояви и др.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на графичния дизайн; фотографията; корпоративната и рекламната графика; предпечатна подготовка на периодични издания и книги. В учебния процес се включва системно запознаване с теоретичните изследвания в областта на графичния дизай и фотографията. Стимулират се активности с практическа насоченост - стажове, участия в изложби и др.

Специалността подготвя бакалаври, които могат да се реализират като дизайнери и специалисти в областта на печатните и други медии, компютърни специалисти предпечат, рекламисти, творци в сферата на визуалните изкуства и др.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на рекламата, медийната визуална комуникация, продуктовия дизайн, производството на опаковки и др.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва защита на реализиран проект, изложба и теоретична част. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторанти в областта на графичния дизайн и предоставя възможности за специализация в сферата на визуалната комуникация.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование;
  • с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.

Фейсбук Синьо училище - АМТИИ