Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

гъдулка, тамбура , кавал, гайда, народно пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите бакалавърска степен получават квалификацията “изпълнител и преподавател по (вид народен инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър” по същата специалност, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид народен инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър” (за кандидати незавършили специалност “Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид народен инструмент или пеене)”.


Учебните планове са съставени от дисциплини, разпределени в три категории: „задължителни”, „избираеми” и „факултативни”. Всеки студент има право на избор в границите на втората и третата категория, с което получава възможност да внесе индивидуални елементи в своето образование в зависимост от личните си интереси и виждания за една успешна бъдеща професионална реализация.

Интересът на кандидат-студентите към фолклорното инструментално и певческо изкуство е висок. Това може да се обясни с широките възможности, които придобитите квалификации им предоставят за професионално осъществяване след дипломирането.

В специалността наред с основния инструмент (или пеене) се изучават и дисциплини като: камерна музика (инструментални и вокални ансамбли), свирене в народен оркестър, пеене в народен хор, дирижиране на народен хор от клавир, история на народното изпълнителско изкуство, обработка и оркестрация за народни състави, събиране и дешифриране на музикален фолклор. Паралелно с това студентите преминават и курс на обучение по цикъл музикално-теоретични и музикално-исторически дисциплини, както и цикъл педагогико-психологически дисциплини, сред които и методика и практика на обучението по народен инструмент или народно пеене.

Предвидена е възможност за обучение и по дисциплини с общонаучен характер като: история на изобразителното изкуство, арт-мениджмънт, чужди езици.

В магистърската степен на тази специалност обемът на практическите и теоретико-практическите дисциплини се разширява като се дава възможност да се изучават и допълнителни други като история на музикалната естетика или специализирана компютърна подготовка.