Административни съобщения и документи

 

Постер и лого с текст Академична библиотека

СЪОБЩЕНИЕ ОТ АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА

Уважаеми колеги,

Моля в срок до 17:00 часа на 09.06.2023 г. да върнете или презапишете на място
в Академичната библиотеката заетите от вас заглавия.


Изследване на възприемания стрес и степента на прегаряне в условията на пандемична обстановка

Изследването е насочено към проследяване на възприемания стрес и степента на прегаряне в условията на продължаваща пандемична обстановка и включва два компонента – преподавателите във висшите училища и учители в системата на средното образование.
Целта е да бъдат обхванати максимален брой респонденти, което ще осигури представителност на резултатите и ще позволи да се очертае актуалната към момента картина.
Изготвеният в рамките на изследването доклад ще бъде предоставен на МОН за запознаване с резултатите и използване на изведените тенденции.
Въпросникът е достъпен до 15 март 2022 г. на следния линк:
https://survs.com/survey/1vdtstow2t
Резултатите ще са достъпни за всички, желаещи да ги видят, на 1 май 2022 г. на адрес:
https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185


На вниманието на преподавателите и служителите, които са ползвали или ще ползват данъчни облекчения през 2021г. - за данъчно облекчение на лица с намалена работоспособност, данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или данъчно облекчение за деца.


Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за периода 2020-2030 година.


Административни услуги - таблица за попълване.


Предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.


ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОРЕПЕТИТОРИ

Ръководство за работа с приложението.

Линкове към записите от проведеното по факултети онлай обучение за използване на приложението:

Факултет "Музикална педагогика" (17.05.2021)

Факултет "Музикален фолклор и хореография" (18.05.2021)

Факултет "Изобразителни изкуства" (19.05.2021)