Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АЛИЯ ХАНСЕ

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Първанов

Тема на дисертационен труд:
"Теоретико-аналитични аспекти на единството между поезия и музика в соловите художествени песни на Иван Спасов."