Костюм и мода

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по костюм и мода”.

Към учебни планове


Магистърска програма „Костюм и мода“ обхваща два или три семестъра на период на обучение, което включва:

  • основни курсове по задължителните дисциплини: Проектиране на облеклото I и II част, Техника и конструкция на облеклото I и II част, Декорация на текстила I и II част, Производствена практика;
  • избираеми дисциплини: Рисуване, История на модата, Фотография на облеклото, Сценичен костюм, Дистрибуция на облеклото, История на националният костюм, Арт мениджмънт.

Магистърска програма „Костюм и мода“ е насочена към обучение на специалисти дизайнери, които имат възможност да доразвият и надградят своите знания и умения в професията.

Програмата предлага обучение в следните дисциплини:

  • Проектиране свързано със съсдаване на проекти за авторски колекции;
  • Конструиране, където се изучават нестандартни техники за конструиране и моделиране;
  • Декорация на текстила, която запознава с специфични техники на текстилния дизайн и текстилното изкуство.

В програмата са предвидини и избираеми дисциплини които подробно се занимават с проблемите на сценичният дизайн на костюма, спецификата на националният костюм, също така изучаване на изпитани модели за реализация по програмите Арт Мениджмънт и Дистрибуция на облеклото.

Реализация

Завършилите магистри могат да се реализират в сферата на Модния дизайн, в областта на кино-индустрията и в областта на образованието. Студентите имат възможност за лично усъвършенстване изпълнявайки творческите и практически задачи. Освен работата по утвърдената програма те могат да получат индивидуална консултация с преподавателите за личните си творчески интереси.

Държавен изпит: Открита защита на дипломна колекция от 10 модела,и съпътстващо портфолио по избрана тема.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите бакалавърска спепен в същото професионално направление;
  • с друго висше образование с диплома за съответната образователна степен. Полага се изпит.

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Проектиране на облеклото | Декорация на текстила | Техника и технология на облеклото | Производствена практика | Сценичен костюм | Дистрибуция на облеклото | Фотография на облеклото | История на модата | История на националния костюм | Артмениджмънт | Рисуване | Чужд език

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1 годинa)

Проектиране на облеклото | Декорация на текстила | Техника и технология на облеклото | Производствена практика | Сценичен костюм | Дистрибиция на облеклото | Фотография на облеклото | История на модата | История на националния костюм | Рисуване | Артмениджмънт | Чужд език