Типография

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по типография”.


Магистърска програма по специалност Типография обхваща два семестъра на период на обучение, което включва основни курсове по задължителните практически дисциплини: Типография, История на шрифта, Шрифтово проектиране и дигитализация, Калиграфия и Графичен дизайн. В магистърска програма се изучават и дисциплините: Приложна фотография, Предпечатна подготовка и издателски програми, Визуализация на символите, Хералдика и др.

Последния семестър от обучението се организира в подготовка на дипломен проект в сферата на графичния дизайн и типографията.

Към програмата има извънаудиторни учебни форми като възможност за групово и индивидуално обучение под ръководството на преподаватели.

Студентите получават професионална практическа и теоретична подготовка в сферите на графичния дизайн и печатната графика.

Специалността подготвя магистри, които могат да се реализират професионално като графични дизайнери и типографи.

Студентите получават широкопрофилна специализирана подготовка в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини. Задълбочената им подготовка по типография им дава възможност за творчески изяви като дизайнери, както и за членуване в творчески и професионални колективи и организации.

В магистърска степен обучението завършва с държавен изпит: Открита защита на дипломен проект по графичен дизайн – теоретична обосновка и практическа реализация на проекта.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите бакалавърска спепен в същото професионално направление;
  • С друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен. Полага се изпит.