Теория на клавирното изкуство

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по пиано (профил - Теория на клавирното изкуство)”.

Към учебни планове


В специалност „Теория на клавирното изкуство“ могат да продължат обучението си бакалаври, които имат необходимата инструментална и теоретична основа, за да се развиват като компетентни педагози, специалисти и изследователи в областта на клавирното изкуство. Учебният план включва лекционни курсове, които способстват за задълбочено опознаване историята и същността на интерпретаторското изкуство, дават знания за развитието на педагогическите системи и съвременните методически тенденции, запознават студентите с основни изпълнителски и репертоарни аспекти, които засягат традицията, новаторството и индивидуалния прочит при работата върху произведения за пиано.

Завършилите специалността са подготвени да се реализират като:

 • преподаватели по пиано в различни степени на образователната система – музикални школи, средни музикални училища и висши училища по изкуствата;
 • изпълнители и изследователи в това направление;
 • изпълнители и педагози на свободна практика.

Изучавани дисциплини

 • Пиано
 • Клавирни ансамбли
 • Методическа литература
 • Клавирна литература и формиране репертоар
 • Увод в интерпретацията
 • История на изпълнителското изкуство
 • Педагогическа практика
 • Анализ на клавирни произведения
 • Съвременна клавирна нотация
 • Акордиране
 • Музикална психология
 • Орган
 • Съвременни клавирни методики
 • Клавесин
 • Чужд език