Департамент за езикова и специализирана подготовка

Основни форми на обучение

 

I. Подготвителни курсове за кандидат-студенти:

 • българи;
 • чужденци:

Кандидатите трябва да владеят български език или да преминат обучение по български език (езикова и специализирана подготовка)  една академична година.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите за обучение в АМТИИ – Пловдив подават документите си в Академията лично или чрез упълномощен представител, както следва:

 • след средно образование - до 30 септември;
 • за специализации – текущо.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Формуляр - Заявление, съдържащо кратки биографични данни, специалността, в която желае да се обучава, формата и срока на обучение, образователната степен.
 • Официален превод на дипломата за завършено средно образование (включително приложението с оценките), когато лицата кандидатстват за пълен срок на обучение, или на дипломата за завършена степен на висше образование (включително приложение с оценките и хорариума) и /или академична справка за лицата, кандидатстващи за частичен срок на обучение или за обучение в по-висока образователно-квалификационна степен (напр. за степен „магистър” след „бакалавър”.
 • Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява, правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи на страната, от която лицето кандидатства.
 • Дипломата, медицинското свидетелство и документа по т. 3 трябва да бъдат преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България и държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такава – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Дипломите за образование, издадени от чуждестранни училища, университети, задължително се легализират в МОН или РУО.
 • Ксерокопие от документ за самоличност с изписани на латиница имената на кандидата, датата и мястото на раждане (паспорт, лична карта). Лицата с двойно гражданство, едно от които българско, представят копия от двата документа за  самоличност. При наличие на разписка в имената на кандидата в документите за самоличност (български и чуждестранен), същите прилагат и нотариално заверена декларация за идентичност на имената или удостоверение от общинските власти.
 • 2 броя снимки за документи.

1. Краткосрочни (до 2 седмици)
Провеждат се през месеците април и юни.

2. Едногодишни – за българи и чужденци.
Обучението е насочено към цялостна подготовка на кандидат-студентите за приемни изпити по всички специалности в АМТИИ.

II. Курсове за придобиване на учителска правоспособност “УЧИТЕЛ ПО ...”.

 1. УЧИТЕЛ по музика в СОУ и ДГ;
 2. УЧИТЕЛ по изобразително изкуство в СОУ.

ІІІ. Курсове за допълнителна професионална квалификация и придобиване на правоспособност „ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ...” (за студенти и завършили):

Студентите, успоредно с редовното обучение,  могат да  получат и допълнителна професионална квалификация по следните направления:

 • инструмент (класически, поп-джаз, народен);
 • пеене (класическо, поп-джаз, народно);
 • солфеж
 • български народни танци.

ІV. Специализации в различни направления на изкуствата:

 • музикален инструмент (класически, народен);
 • пеене (класическо, поп-джаз, народно);
 • дирижиране (хорово, оркестрово, оперно, на духов оркестър, на народни състави);
 • солфеж и методика на обучението по солфеж;
 • български народни танци;
 • клавирен съпровод;
 • чембало и орган;
 • курс за компютърен нотопис;
 • курс за DJ;
 • озвучаване на концерти
 • изобразително изкуство
 • графика
 • фотография
 • графичен дизайн;
 • костюм и мода;
 • сценография;
 • иконопис;
 • дизайнер на облекло.

Срокът на обучение е от един до четири семестъра. Предоставя се и възможност учебното съдържание и времето за специализация да се определят съобразно желанието на обучаемите.

V.  Курс за придобиване професионална квалификация "МУЗИКОТЕРАПЕВТ" и „АРТ ТЕРАПЕВТ”.

VІ. Курс за придобиване професионална квалификация „РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”.

VІІ. Следдипломна квалификация „МУЗИКАЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ В ДЕТСКАГРАДИНА”.

Срокът на обучение е в рамките на два семестъра.

VІІІ. Следдипломна квалификация за подготовка на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ по музика и изобразително изкуство за работа с деца със СОП (специфични образователни потребности).

ІХ. Следдипломна квалификация „ОЗВУЧИТЕЛ”.

Х. Курсове за допълнително обучение на студенти по дисциплини, които не са застъпени в учебните им планове по съответната специалност, избрани от други специалности.