ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Лога и официална бланка на проекта.

 

Официална бланка на проекта.

Лого - Студентски практики

 

Лого - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"