ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Информация за ментори.

Извлечение от:
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I,

Чл. 13. За всяка позиция още при обявяването й в информационната система обучаващата организация посочва ментор. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален в областта на провежданата практика. Имената на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора по чл. 12.

Чл. 14. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 студенти, участници в практиката.

Чл. 15. Всеки ментор разполага със собствен профил в информационната система, в който предоставя статистически данни за целите на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Чл. 16. (1) Менторът:
1. сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с всяко висше училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът се сключва преди
началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище;
2. изработва програма за студентската практика за съответната позиция, която съгласува с академичния наставник и въвежда в информационната система;
3. потвърждава в информационната система въведения от студента график по дати и часове за провеждане на практика;
4. запознава студента с работната среда, спецификата на дейността в обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура;
5. подпомага студента да придобие специфични професионални умения, необходими за съответната позиция;
6. възлага на студента задачи, следи за изпълнението им и за напредъка на студента;
7. потвърждава ежедневно в информационната система участието и извършените от студента дейности съгласно графика за осъществяване на практиката;
8. при необходимост съгласува в информационната система наложили се промени в ежедневния график на студента;
9. уведомява студента и академичния наставник за постигнатите резултати;
10. в края на практиката отбелязва преценката си за представянето на студента във финалния отчет по образец;
11. при открито от ментора нарушение на условията в Инструкцията, извършено от студента, менторът не потвърждава завършването на практиката и уведомява своевременно висшето училище.

(2) За извършената работа по проекта менторът получава възнаграждение, което се изплаща от висшето училище след приключване на студентската практика/практики, въз основа на генериран отчет за отработените часове, приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Инструкцията.

(3) Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора.

Виж пълния текст на инструкцията