ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Информация за академични наставници.

Извлечение от:
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I,

Чл. 21. (1) Академичният наставниксе регистрира в информационната система на проекта и попълва своя профил, като посочва висшето училище и звеното (звената), в което преподава, професионалното направление (направления) и специалността (специалностите). При регистрацията си предоставя и статистически данни за целите на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Академичният наставник следва да има висше образование в степен магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.

(2) Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение, които се извършват чрез информационната система и на място в обучаващата организация.

(3) Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

(4) Академичният наставник:
1. потвърждава по електронен път участието си в практиката на съответния студент;
2. потвърждава изработената от ментора програма за студентска практика, като следи за съответствието на възложените на студента задачи със спецификата на обучението му;
3. съгласува графика на студента и следи за изпълнението му. При необходимост от промяна в утвърдения график отразява в информационната система съгласието си;
4. извършва посещения на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си във формуляр за проверка по образец, утвърден от ръководителя на проекта;
5. в края на практиката потвърждава електронно финалния отчет на студента по образец, утвърден от ръководителя на проекта, и отбелязва преценката си за проведената практика.

(5) За извършената работа по проекта академичният наставник получава възнаграждение, което се изплаща от висшето училище след приключване на студентската практика, въз основа на генериран отчет за отработените часове, приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Инструкцията.

(6) Отчетът се изготвя от академичния наставник по месеци, чрез информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, висшето училище не дължи възнаграждение на академичния наставник.

Виж пълния текст на инструкцията