ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Информация за организации работодатели

Извлечение от:
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I,

II. Дейности на обучаващата организация
Чл. 11. (1) Допустими обучаващи организации по проекта могат да бъдат: стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица. Те се регистрират в информационната система на проекта и подлежат на проверка от страна на екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП). Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта;

(2) Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към
обучаващите организации.

Чл. 12. За целите на проекта обучаващата организация сключва договор по
образец с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.

Чл. 13. За всяка позиция още при обявяването й в информационната система
обучаващата организация посочва ментор. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален в областта на провежданата практика. Имената на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора по чл. 12.

Чл. 14. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 студенти, участници в практиката.

Виж пълния текст на инструкцията