ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Информация за студенти.

Извлечение от:
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I,

II. Регистрация на студента в информационната система и действия по
кандидатстването и провеждането на практиката

Чл. 7. (1) Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в информационна система модул. Информацията за студентско положение (курс, специалност, професионално направление, форма на обучение), посочена от студента при регистрацията, подлежи на проверка за достоверност от страна на висшето училище. При регистрацията си студентът предоставя и статистически данни за целите на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

(2) Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции). Информационната система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава.

(3) Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и/или по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка.

(4) След одобрение от обучаващата организация чрез информационната система
студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.

(5) Програмата за провеждане на практическото обучение за съответната позиция се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище.

(6) След потвърждение на участието си студентът отбелязва в профила си номер на актуална лична банкова сметка в лева (IBAN), по която да му бъде преведена стипендия при успешно завършване и отчитане на практиката.

Чл. 8. Студентът:
1. посочва чрез информационната система академичен наставник. Изборът на академичен наставник следва да се осъществи след потвърждаване на избраната позиция от страна на студента в обучаващата организация, в която ще се провежда практиката;

2. изготвя и въвежда в профила си в информационната система график на практиката по дати и часове, който се потвърждава от ментора и съгласува с академичния наставник чрез информационната система;

3. при необходимост промяна в графика се извършва от студента и потвърждава от ментора. За извършените промени се уведомява академичният наставник, който ги потвърждава чрез електронната система;

4. отбелязва в профила си в информационната система ежедневното си участие и извършените дейности в практиката съгласно утвърдените график и програма. Менторът потвърждава участието по електронен път.

Чл. 9. Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между: обучаващата организация, в която ще се проведе обучението, и висшето училище; ментора и висшето училище; академичния наставник и висшето училище и при утвърдени програма и график в информационната система. Сключеният договор между студента и висшето училище се прикачва в информационната система не по-късно от 5 календарни дни преди началото на практическото обучение. За периода на практиката за всеки студент Конкретният бенефициент (МОН) сключва застраховка „Злополука“ за сметка на бюджета на проекта.

Чл. 10. (1) След успешното приключване на проведената практика студентът:
1. генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката;

2. получава от висшето училище удостоверение по образец, което се генерира чрез информационната система.

Стъпки за участие на студента в проект “Студентски практики” – фаза 1

Виж пълния текст на инструкцията