СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

Такси за обучение на студенти и докторанти, приети в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
за учебната 2020/2021 година.

На основание РМС 275/23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища
за учебната 2020/2021 г. и решение на АС протокол №2 от 21.02.2020 г.

Забележка:
За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление. Таксите за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от БНБ.

Чуждестранни граждани, които не са завършили езиков курс към Департамент за езикова и специализирана подготовка, заплащат такса от 500 евро за явяване на изпит по български език.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
(в лева)

Магистър
след сред-
но обр.
(в лева)

Магистър
след бакалавър
(в лева)

Докторанти
год. такса
(в лева)

Езиков курс
год. такса
(в евро)

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

 ред.

зад.

 

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

 

1

Педагогика на обучението по....

1470

 

3000

Педагогика на обучението по музика 1 курс

Освобождават се от заплащане на такси за обучение, съгласно ПМС 137/25.06.2020 г.
  Педагогика на обучението по музика 2 до 4 курс 577 288,5                      
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство 1 курс Освобождават се от заплащане на такси за обучение, съгласно ПМС 137/25.06.2020 г.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство 2 до 4 курс

577 288,5

 

 

   

 

 

2

Музикално и танцово изкуство

2000

 

3000

Българска народна хореография

1050

525

850

425

1250

625

1050

525

     
 

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

850

425

1050

525

     
 

Съвременни танцови техники

 

 

1350

675

 

 

 

 

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и народно пеене

1150

575

1350

675

   
 

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

 

 

1350

675

 

 

   

Изпълнителско изкуство - класически  инструменти и кл. пеене

1150

575

1350

675

   

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

1150

575

1350

675

   

Медийно музикално редакторство

1350

675

   

Тонрежисура

1350

675

   

Православна църковна музика

1350

675

   
 

Музикално-сценична режисура

1350

675

   
 

Дирижиране на народни състави

1250

625

1350

675

   
 

Музикознание, музикална естетика

1250

625

1350

675

   
 

Музикотерапия

1250

625

1350

675

   
 

Композиция - 1 и 2 курс

1250

625

1350

675

   
 

Дирижиране (хорово и оркестрово)

1250

625

1350

675

   

3

Изобразително изкуство

2000

 

3000

 

Графичен дизайн и фотография

1150

575

1350

675

   
 

Дизайн на облеклото

1150

575

   
 

Стенна живопис

1150

575

                     
 

Църковна живопис

1150

575

1350

675

   
 

Сценография

1150

575

1350

675

   
 

Фотография

1150

575

1350

675

   

Графичен дизайн

1350

675

   

Графика

1350

675

   

Живопис

1350

675

   

Костюм и мода

1350

675

   

Мултимедия и виртуална реалност

1350

675

   
 

Скулптура

1350

675

   
 

Стенопис

1350

675

   
 

Типография

1350

675

   

4

Теория на изкуствата

1350

675

 

 

3000

 

Аниматор изкуство в туризма

1350

675

   

Артмениджмънт

1350

675

   
 

PR на арт-организации

1350

675

   

 


 

Обучение на чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО: в евро

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

Магистър

Магистър след бакалавър

Докторанти и
Специализанти

Езиков курс

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

редовно

задочно
сам.
подг.

 

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
год.

1
год.

1

Педагогика на обучението по…

4000

2000

   

 

 

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

2

Музикално и танцово изкуство

4000

2000

3000 1500

5000

2500

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

2.1

Балетно изкуство

 

 

3000 1500

 

 

 

 

3500 1750

5000

3500

3500

3000

3

Изобразително изкуство

4000

2000

   

 

 

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

4

Теория на изкуствата

 

 

       

5000

2500

3500 1750      

3000

 


Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане през учебната 2020/2021 г.
в образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита степен "Бакалавър"

На основание чл.21 ал.3 и чл. 95 ал. 4 от Закона за висшето образование и
Решение на Академичен съвет – Протокол № 4/24.06.2020 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления и специалности

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

 

Педагогически науки

 

 

1

Педагогика на обучението по музика

1157

 

2

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

1157

 

Теория на изкуствата

 

 

1

Артменджмънт

4201

1851

2

PR на арт-организации

4201

1851

3

Аниматор изкуство в туризма

4201

1851

Изобразително изкуство

2365

 

1

Сценография

2365

 

2

Църковна живопис

2365

 

3

Фотография

2365

 

4

Графика

2365

 

5

Живопис

2365

 

6

Костюм и мода

2365

 

7

Графичен дизайн

2365

 

8

Мултимедия и виртуална реалност

2365

 

9

Скулптура

2365

 
10

Стенопис

2365

 
11

Типография

2365

 

Музикално и танцово изкуство

2971

 

1

Композиция

2971

 

2

Музикознание, музикална естетика

2971

 

3

Дирижиране на народни състави

2971

 

4

Дирижиране (хорово и оркестрово)

2971

 

5

Музикотерапия

2971

 

6

Изпълнителско изкуство - класически инструменти и кл. пеене

2971

 

7

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и нар. пеене

2971

 

8

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

2971

 

9

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

2971

 

10

Медийно музикално редакторство

2971

 

11

Тонрежисура

2971

 

12

Православна църковна музика

2971

 

13

Музикално-сценична режисура

2971

 

14

Българска народна хореография

2921

1290

15

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

 

1290

16

Съвременни танцови техники

2921

1290


Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане за учебната 2020/2021 г.
в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование

На основание чл.21 ал.2, чл. 95 ал. 4 от Закона за висшето образование и
Решение на Академичен съвет – Протокол № 4/24.06.2020 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

Педагогика на обучението по ... 1 курс - "Бакалавър"

1157

 

Педагогика на обучението по от 2 до 4 курс - "Бакалавър"

1079

 

Музикално и танцово изкуство - "Бакалавър"

2871

 

Музикално и танцово изкуство - "Бакалавър"
Българска народна хореография и Балетно изкуство

2821

1190

Музикално и танцово изкуство - "Магистър"

2921

 

Изобразително изкуство - "Бакалавър"

2265

 

При обучаване на студенти по индивидуален план в платена форма на обучение от специалност „Изпълнителско изкуство”
годишната такса е в размер на 3100 евро.