Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Пиано“ към катедра „Пиано и акордеон“

 Кандидат: доц. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ