Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „История на поп и джаз музиката“ към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“

 Кандидат: гл. ас. д-р ЖАН ПЕХЛИВАНОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Хореографска композиция“ към катедра „Хореография“

 Кандидат: гл. ас. д-р ДИМО ЕНЕВ