Административни услуги

 

1. Прием в университет на студенти и докторанти
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Прием в университет на студенти и докторанти
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 68
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00

Докторанти и академично израстване
djoneva@artacademyplovdiv.com
032/601477, 0877884955
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 1. Заявление-декларация до ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (по образец).
 2. Диплома за завършено предходно образование – оригинал и ксерокопие.
 3. Легализирана от МОН диплома и удостоверение от РУО с вписани признатите по шестобалната система оценки – за завършилите средно образование в чужбина.
 4. Лична карта – оригинал (след справка се връща)
 5. Квитанция за платена такса за кандидатстване.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление-декларация до ректор (прием студенти).
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Подадените документи важат само в годината на кандидатстване
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Недопуснатите до участие в конкурса кандидат-докторанти могат в 7 дневен срок от датата на уведомлението да направят възражение до Декан на съответния факултет.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

uchebenotdel@artacademyplovdiv.com

djoneva@artacademyplovdiv.com

Начини на получаване на резултата от услугата. Резултатите на кандидат-студентите са видими в сайта на АМТИИ по Входящ номер, писмено уведомление за кандидат-докторантите
2. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 94
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Финансов отдел
http://www.artacademyplovdiv.com/struktura/fo-about.html
тел. 032/601468
Работно време:
понеделник - петък от 10.00 – 12.00 ч. и от 14 - 16 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи
http://www.artacademyplovdiv.com/students/Stip-pravila.html
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заповеди, документи и списъци за стипендии
http://www.artacademyplovdiv.com/students/Stip-docs.html
Начини на заявяване на услугата. На място в aкадемията
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на aкадемията
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Документите важат в годината на кандидатстване и се подават за всеки семестър поотделно /Зимен/Летен /.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. няма
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Корекции по обявените данни се приемат в тридневен срок след обявяване на класирането
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. http://www.artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично от кандидата на място в Академията
3. Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 8
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Заявление до ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Заявление до ректор (прием студенти)

Заявление до ректор (прием докторанти)

Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" и по електронен път
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Без такса
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
4. Разрешение за преместване в друго висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Разрешение за преместване в друго висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Заявление до ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление до ректор
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" и по електронен път
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Без такса
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
5. Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Заявление до ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив със становище от ръководител катедра и декан на съответния факултет
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление до ректор
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" и по електронен път
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Без такса
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
6. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Заявление до ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив със становище от ръководител катедра и декан на съответния факултет
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление до ректор
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Без такса
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
7. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ДЕСП
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. ДЕСП
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 464
Работно време:
10.00-12.00; 14.00-16.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ДЕСП;
 • Копие на ДВО;
 • Квитанция за платена такса
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. department@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Таксите за обучението се определят на основание Учебен план и план-сметка.
 • Заповед на Ректора.
 • Заплащат се по банкова сметка.
 • Такса Удостоверение - 10 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор.
 2. Зам.-ректор по учебната дейност.
 3. Ръководител финансов отдел
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. department@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, намясто, в изключителни случаи - по куриер
8. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ДЕСП
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. ДЕСП
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 464
Работно време:
10.00-12.00; 14.00-16.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ДЕСП;
 • Копие на ДВО;
 • Квитанция за платена такса
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. department@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Таксите за обучението се определят на основание Учебен план и план-сметка.
 • Заповед на Ректора.
 • Заплащат се по банкова сметка.
 • Такса Удостоверение - 10 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор.
 2. Зам.-ректор по учебната дейност.
 3. Ръководител финансов отдел
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. department@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, намясто, в изключителни случаи - по куриер
9. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 225. Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл.55, ал. 4.

Закон за висшето образование-чл.7, ал.1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 6.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Начини на заявяване на услугата.
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
Начини на получаване на резултата от услугата.
10. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци - студенти, специализанти и докторанти
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци - студенти, специализанти и докторанти
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 5.
Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - чл.19.
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ДЕСП
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. ДЕСП
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 464
Работно време:
10.00-12.00; 14.00-16.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ДЕСП;
 • Копие на ДВО;
 • Квитанция за платена такса;
 • Снимка.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. department@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. ПМС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и Заповед на Ректора Заплащат се в евро по банкова сметка Такса Свидетелство - 20 лв
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор.
 2. Зам.-ректор по учебната дейност.
 3. Ръководител финансов отдел
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. department@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, намясто, в изключителни случаи - по куриер
11. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 1. Заявление до Декана на факултета (по образец) на съответната специалността преди последния Държавен изпит;
 2. Студентска книжка;
 3. Снимки /2 броя/;
 4. Квитанция за платена такса
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление (декан).
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. 30 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или с нотариално заверено пълномощно.
12. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 5, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 1. Заявление до Ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
 2. Публикувана обява в местен ежедневник за невалидна диплома с реквизити три имена, серия, рег.N, издадена от…
 3. 2 броя снимки.
 4. квитанция за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление до ректор
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • за дипломи издадени до 1996 год. /вкл./ - 96 лв.
 • за дипломи издадени след 1997 год. - 80 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
13. Издаване на европейско дипломно приложение
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на европейско дипломно приложение
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование-чл.7,ал.1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. При поискване
Начини на заявяване на услугата.
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
14. Издаване на свидетелство за професионална квалификация
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на свидетелство за професионална квалификация
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ЦПО
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

ЦПО при АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

e-mail: cpo@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 465
Работно време:
10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ЦПО;
 • Квитанция за платена такса;
 • 3бр.снимки.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. cpo@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Заповед на Ректора;
 • Заплащат се по банкова сметка;
 • Такса Удостоверение - 10 лв.;
 • Свидетелство - 20 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор;
 2. Помощник ректор;
 3. Ръководител финансов отдел.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. cpo@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, на място, в изключителни случаи - по куриер
15. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ДЕСП
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. ДЕСП
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 464
Работно време:
10.00-12.00; 14.00-16.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ДЕСП;
 • Копие на ДВО;
 • Квитанция за платена такса;
 • Снимка.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. department@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Таксите се определят на основание Учебен план и план-сметка;
 • Заповед на Ректора;
 • Заплащат се по банкова сметка;
 • Такса Удостоверение - 10 лв.;
 • Свидетелство - 20 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор.
 2. Зам.-ректор по учебната дейност.
 3. Ръководител финансов отдел
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. department@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, намясто, в изключителни случаи - по куриер
16. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 8
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. ДЕСП
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. ДЕСП
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
телефон: 032 601 464
Работно време:
10.00-12.00; 14.00-16.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Заявление в ДЕСП;
 • Копие на ДВО;
 • Квитанция за платена такса;
 • Снимка.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. по електронен път, по телефон, на място
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. department@artacademyplovdiv.com
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Таксите се определят на основание Учебен план и план-сметка;
 • Заповед на Ректора;
 • Заплащат се по банкова сметка;
 • Такса Удостоверение - 10 лв.;
 • Свидетелство - 20 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 1. Ректор.
 2. Зам.-ректор по учебната дейност.
 3. Ръководител финансов отдел
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. По време на обучението
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. department@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. лично, намясто, в изключителни случаи - по куриер
17. Издаване на академична справка на обучаващите се лица
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на академична справка на обучаващите се лица
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1 Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Квитанция за платена такса
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • за студенти обучаващи се към момента на издаване -
  30 лв.
 • за завършили, прекъснали или напуснали граждани -
  50 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
18. Издаване на уверение на обучаващите се лица
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на уверение на обучаващите се лица
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Учебен отдел
uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
032/601444, 0877716152
Работно време:
понеделник –петък от 8.30 – 17.00
събота 9.00-13.00
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. На сайта на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Без такса
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата.  
19. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за развитието на академичния състав в Република България - чл. 14, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Начини на заявяване на услугата.
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
Начини на получаване на резултата от услугата.
20. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14, ал. 3, чл. 15
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Началник Учебен отдел
nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
032/601446
Работно време:
понеделник - петък от 8.30 - 17.00
събота 9.00 - 13.00

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 1. Заявление;
 2. Диплома /или аналогичен документ/ за придобито висше образование /преведени от заклет преводач и заверени от нотариус/;
 3. Академическа справка за периода на обучение /преведена от заклет преводач и заверена от нотариус/;
 4. Квитанция за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 1. такса обработка на документацията в АМТИИ - 240 лв.;
 2. такса заявени информационни услуги към НАЦИД - 155 лв.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента
21. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14б
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Началник Учебен отдел
nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
032/601446
Работно време:
понеделник - петък от 8.30 - 17.00
събота 9.00 - 13.00

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 1. Заявление до Ректор;
 2. Квитанция за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление
Начини на заявяване на услугата. На място в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев"
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

200 лв.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ректор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
Начини на получаване на резултата от услугата. Лично уведомление на студента