Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Предвид издадена заповед РД-16-161 / 30.03.2021 г. от Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ във връзка с разпространението на вируса COVID-19, очните занятия за спец. “Българска народна хореография“ /задочно обучение/ планирани в периода 05.04.2021 - 11.04.2021 год. ще се проведат неприсъствено в електронна учебна среда по обявения на сайта на Академията график.

Срок за превеждане на таксите за летен семестър на уч. 2020/2021 год. - 11.04.2021 год.

Право да запишат семестъра имат единствено студентите с по-малко от 3 невзети изпита и платена семестриална такса.

Таксите се превеждат само по банков път:
Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив


БНХ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021

Всички студенти задочно обучение специалност „Българска народна хореография“ от I, II, III и IV курс трябва да се запишат за летен семестър на уч.2020/2021г. в Учебен отдел от 05.04.2021г. до 09.04.2021г. Като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2020/2021г.

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

За улеснение на студентите и с цел избягване струпването им пред Учебен отдел, книжките с платените такси могат да бъдат донесени от отговорника на курса.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!!!


ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 - ОКС "МАГИСТЪР" (след Бакалавър)

Всички студенти от ОКС „Магистър” /след бакалавър/ I и II курс получават служебна заверка на зимен семестър. Записването за летен семестър на учебна 2020/2021 год. става със заплащане на семестриалната такса по банков път от 08.02 до 19.02.2021 г.
Студенти с повече от три невзети изпита нямат право да записват следващ семестър.


ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 - ОКС "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" (след средно)

Всички студенти от I, II, III, IV и V курс редовно обучение ОКС “Бакалавър” и „Магистър (след средно образование)” ще бъдат записвани за летен семестър на учебна 2020/2021 год. в Учебен отдел на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” /стая № 23/ по следния график:

  • 08, 09, 10 февруари 2021 г. – Факултет “Музикална педагогика” и “Изобразителни изкуства”;
  • 11, 12 февруари 2021 г. – Факултет “Музикален фолклор и хореография”;
  • 15, 16, 17 февруари 2021 г. – Факултет “Музикален фолклор и хореография”;
  • 18, 19, 22 февруари 2021 г. – Факултет “Музикална педагогика” и “Изобразителни изкуства”

За улеснение на студентите се дава възможност отговорниците на курсовете, със събрани книжки и платежни
нареждания, да запишат колегите си за летен семестър на уч. 2020/2021 година.
Студенти с повече от три невзети изпита нямат право да записват следващ семестър.

Документи за записване:

  1. Студентска книжка;
  2. Квитанция за платена такса.

РАБОТНО ВРЕМЕ
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч


Заверката на зимен семестър на уч. 2020/21 г. на всички студенти на които не е отказана такава от даден преподавател, ще се извърши служебно от Инспектор Учебен отдел.


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


Поради ограничения достъп до сградите на АМТИИ (виж заповед на Ректора), заявленията за допускане до държавен изпит, както и заявленията до Ректор и до Декан ще се подават онлайн.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.


Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Заявлението за допускане до държавен изпит се подава по поща или куриерска фирма за сметка на дипломанта, адресирано до:
АМТИИ “проф.Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив
Ул. “Тодор Самодумов“ 2
инспектор Радиана Йовчева
тел: 032601444
Забележка: В заявлението трите имена и подписът са саморъчно изписани. Попълнените заявления се сканират и изпращат, придружени с 2 бр. снимки паспортен формат.