Конкурс за прием на докторанти

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив обявява конкурс за прием на докторанти - държавна поръчка, редовна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

Шифър Професионално направление, докторска програма Редовно обучение Задочно обучение
1 1.3. Професионално направление: Педагогика на обучението по…
Докторска програма: "Методика на обучението по музика"
1  
2 8.2. Професионално направление: Изобразително изкуство
Докторска програма: "Приложни, изящни изкуства и дизайн"
2  
3 8.3. Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: "Музикознание и музикално изкуство"
3  
4 8.3. Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: "Хореография"
3  
   

Общ брой:

9  

Срок за подаване на документи: два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник (бр. 67/28.07.2020 г.)

Кандидатите за обявен конкурс за докторанти трябва да подадат молба до ректора, към която да приложат:

  1. Автобиография;
  2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението /прилага се копие на дипломата и се представя оригиналът/, или уверение за завършена ОКС ”магистър” /когато няма издадена диплома/;
  3. Удостоверение за признато висше образование - магистърска степен /прилага се, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище/;
  4. Списък на публикациите (ако има такива) и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна и художественотворческа област;
  5. Документ за платена такса за кандидатстване.

Таксата за кандидатстване е в размер на 200 лв.

Забележка: Таксата се заплаща по банков път. Моля, напишете трите си имена, специалността и пояснение: ”Такса за кандидатстване в конкурс за докторанти”.

Банкова сметка на АМТИИ.

Таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. са както следва:

За докторанти- държавна поръчка за следните професионални направления:

  • 1.3. Педагогика на обучението по… - редовно обучение - 1470 лв.
  • 8.2. Изобразително изкуство - редовно обучение - 2000 лв.
  • 8.3. Музикално и танцово изкуство - редовно обучение - 2000 лв.

 

КОНСПЕКТИ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Балетно изкуство

Българска народна хореография

Дизайн на облеклото

Педагогика на обучението по музика

Скулптура

Солфеж

Хорово дирижиране

Чужд език
Условия за провеждане на изпит по английски език


За допълнителна информация и подаване на документи:

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Ректорат, ул. ”Тодор Самодумов” №2,
ет. 3, стая 34 ,
тел. 032/601 477 и 0877 88 49 55  от 10 - 12 ч. и 14 - 16 ч.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 67/28.07.2020 г.
Публикувано на сайта - на 28.07.2020 г.