Програма "Еразъм +" - Студентски и преподавателски мобилности

Уважаеми колеги – студенти и преподаватели,

На 1. 06. 2014 година стартира новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+". В сферата на висшето образование тя има за основна цел изграждането на нови и задълбочаването на съществуващите вече стабилни партньорства между европейските висши образователни институции като все по-приоритетно значение ще бъде придавано на транснационалната мобилност на обучаеми (студенти и възрастни обучаеми – преподаватели и административен състав) и обучители (университетски преподаватели, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

За академичната 2020/ 2021 година Академията има подписани междуинституционални споразумения със следните висши учебни заведения (посочени са бройки изходящи студентски и преподавателски/ административни мобилности – Студентска мобилност с цел обучение (СМО), Студентска мобилност с цел практика (СМП) и Мобилности на академичния състав – с цел преподаване и с цел обучение):

виж таблицата с мобилности          виж рекламна брошура

Мобилностите ще бъдат осъществени през летния семестър на учебната 2020/ 2021 година.

Краен срок за подаване на документи:

- за кандидатите за Студентска мобилност с цел обучение:
15 октомври, 2020 година;

- за кандидатите за Мобилност на персонала (преподаватели и административен персонал) с цел преподаване/ обучение:
31 октомври 2020 година.

- Молби за участие в Студентска мобилност с цел практика могат да бъдат подавани през цялата учебна година, като мобилностите от този вид ще се осъществят в зависимост от договорените с приемащите институции периоди до 30. 09. 2021 година.


За по-подробна информация относно документите за кандидатстване и критериите, по които ще бъде направена селекцията на кандидатите, се обръщайте към:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма Еразъм+
ст. №42 (Централна сграда. ет. 3)
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com