Ползване на студентски общежития

 

ВАЖНО!!!

във връзка със започване на основен ремонт на СО „Чайка“ 2

молим, всички настанени студенти (включително и непребиваващите в момента) в срок до 05.03.2021 г. да освободят стаите.
Студентите, желаещи да ползват общежитие ще бъдат преместени както следва:
1. АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в СО „Чайка“ 1 и 3;
2. ПУ „Паисий Хилендарсски“ в блокове на ПУ, УХТ и ТУ.

Студентите от „Чайка“ 1 и 3, които не желаят да ползват общежитие да освободят местата си своевременно. след 05.03.2021 г.„ССО“ ЕАД не носи отговорност за вещи останали в общежитието.

Ще бъдат прекратени всички договори за наем на студентите, които не са заплатили наемите си в срок.

Благодарми за проявеното разбиране!
От ръководството на „ССО“ ЕАД клон Пловдив


"СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ
закрива сметката в банка ДСК считано от 26.01.2021 г.

Моля, сумите за наем да се превеждат по следната банкова сметка:

Централна Кооперативна Банка АД
IBAN: BG95 CECB 9790 10G8 3324 00
BIC на банката: CECBBGSF


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
КЪМ ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – "ЧАЙКА-2"
http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА СТУДНЕТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Списък на класираните на второ класиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
Документите се получават в следната последователност:

 1. Уверение от кабинета на учебен отдел за записан зимен семестър на учебната 2020 / 2021 г. – без уверението не се издава Настанителна заповед;
 2. Настанителна заповед – от кабинет № 36 на 25.09.2020г., 28.09.2020г. и 29.09.2020 г. (от 9.00 - 14.00 );
 3. Копие от личната страница на студ. книжка /не важи за първокурсници/;
 4. Адресна регистрация – издава се в „кметството” на ЖР „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63;
 5. Три броя актуални снимки;
 6. Попълнен пакет документи, получен от домакина на общежитието;
 7. Документи за платени:
  - наем за месеци септември /44 лева/ и октомври /70 лева/;
  - семестриален депозит – 30 лв.;
  - депозит гаранция – 70 лв.
  Общо около 214 лв. – от домакина на общежитието.

Физическото настаняване на класираните на ІI – ро класиране студентите в СО ще се извършва на 25.09.2020г., 28.09.2020г. и 29.09.2020г. в СО “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Студенти не настанили се в посочения период без основателна причина губят право за настаняване н СО.

Всички студенти класирани за студентски общежития, за да се настанят е необходимо да са заплатили семестриална такса и да са записани за академичната 2020 / 2021 г.