ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 – 2020


 

Информация за проекта.

Във връзка със стартиране на ПРОЕКТ BGM2OP001-2.002-001 „Студентски практики“ – фаза 1, всички заинтересовани лица могат да посетят уеб сайта на проекта, където могат да се запознаят с реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/

Съгласно инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта „Студентски практики“ – фаза 1 (виж инструкцията):

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Студенти успешно провели практическо обучение по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ имат право да бъдат включени в практическо обучени и по ПРОЕКТ BGM2OP001-2.002-001 „Студентски практики“ – фаза 1.

Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организацията работодател, съгласно нарочно изготвена програма.

Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на организацията работодател - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.