НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Проект с договор № КП-06-НП5-6 от 29.11.2023 по конкурс Българска научна периодика – 2024 г.

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" подаде проектно предложение по схема за кандидатстване № КП-06-ПП5018 на 14.07.2023 г. за издание за реализиране на печатното академично издание „Годишник 2023 – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев - Пловдив“.

Успешната кандидатура бе утвърдена със сключването на даговор за изпълнение № КП-06-НП5-6 от 29.11.2023. Годишникът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е сборник с научни материали (статии и студии), подготвени от преподаватели, докторанти и студенти на Висшето училище.
Основната му цел е да се представят най-актуалните научни търсения и разработки в тематичните направления на Академията: теория на изкуствата, музикално, танцово и изобразително изкуство, както и методика на обучението по музика и изобразително изкуство.

Институционалната цел на Годишника е да утвърждава името на Академията и нейните преподаватели сред научната, професионалната и творческа общност в страната и чужбина.
За изданието работи редакционна колегия, съставена както от хабилитирани преподаватели от Академията, специалисти по тематичните направления, така и от международни експерти, работещи в чуждестранни висши образователни институции и имащи голям практически опит.

Сборникът се издава веднъж годишно на книжен носител и в електронен вариант и в условията на свободен достъп. Всяка от формите има свой отделен издателски номер. Сборникът е оформен в един том, като обемът се определя в зависимост от одобрените от редакционната колегия и рецензентите материали за отпечатване, но не надхвърля 300 страници.
Изданието е с анонимно рецензиране, а всеки от докладите е и с кратко резюме на български и английски езици. 

Годишник 2023 г. ще се издаде през пролетта на 2024 г., съгласно правилника на АМТИИ, който обуславя параметрите на изданието.

Валидността на договора е до 29.11.2024 г.