Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи

Тези правила са изготвени въз основа на ПМС90/26.05.2000г.,ПМС 103/31.05.1993 г., Закон за развитие на Академичния състав и Правилник за неговото прилагане.


 

РАЗДЕЛ  I -  СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ

І. Стипендии, изплащани от държавна субсидия.

 1. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, на определените с Постановление на Министерския съвет места държавна поръчка.
 2. Размерът на стипендията е 450 лв.
 3. Стипендията се отпуска за срок до три години, съобразено със срока на докторантурата, след придобита образователно-квалификационна степен "магистър". При удължаване на срока на докторантурата, стипендия не се изплаща.
 4. Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:
  - 4.1. При положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева. За получаване на еднократната стипендия докторанта представя молба, решение за готовност за защита и гласувано научно жури от съвета на първичното звено.
  - 4.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева. За получаване на еднократната стипендия докторанта представя молба и копие от диплома.
 5. Стипендията по т.4 се изплаща след представяне на справка за спазените условия по т.4.1 и т.4.2 от Eксперт обучение и развитие.
 6. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен "доктор".
 7. Стипендиите се изплащат безкасово. Докторантите трябва да притежават сметка в банка УникредитБулбанк, която да представят в счетоводството на Академията.

ІІ. Стипендии, изплащани от европейските структурни фондове.

 1. Докторантите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет и стипендии финансирани от европейски структурни фондове.
 2. Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма, въз основа на предложение на министъра на образованието, младежта и науката.

РАЗДЕЛ  II -  СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 1. Стипендии се отпускат на чуждестранни докторанти и специализанти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.
 2. Размерът на стипендията е 450 лв.
 3. Срокът за получаване на стипендията е за срока на докторантурата или специализацията. Чуждестранните докторанти и специализанти не получават стипендия при удължаване срока на обучение, както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.
 4. Стипендиите се изплащат безкасово. Докторантите трябва да притежават сметка в банка УникредитБулбанк, която да представят в счетоводството на Академията.
 5. На докторантите и специализантите, граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение на места държавна поръчка съгласно Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.
 6. Докторантите-чужденци имат право на стипендия само за една образователна и научна степен "доктор".

РАЗДЕЛ  III -  СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

 1. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях.
 2. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца.
  - 2.1. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната година, при успешно положени всички изпити, е не по-нисък от добър 4.00. Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.
  - 2.2. На студенти и докторанти чужденци, които постоянно пребивават в РБългария, приети за обучение по реда за български граждани, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.
 3. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини непредвидени в правилника на Академията.
 4. Стипендиите се изплащат по сметка в УникредитБулбанк. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

РАЗДЕЛ  IV -  СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

І. Стипендии, изплащани от държавна субсидия.

 1. Стипендии се отпускат на студенти български граждани, приети в редовна форма на обучение, на места субсидирани от държавата /държавна поръчка/.
 2. Студентите трябва да са записали семестъра и да притежават банкова сметка в УникредитБулбанк.
 3. В първи семестър на първи курс на степен "бакалавър" и "магистър" стипендии не се отпускат, с изключение на социални стипендии.
 4. Размерът на стипендията се определя от Ректора по предложение на Студентския съвет.
 5. Видовете стипендии са:
  5.1. Социална стипендия за:
  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти с трайни увреждания;
  • Студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
  • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
  • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
  • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в Домове за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи ( ДОВДЛРГ).
  Стипендията се отпуска от началото на учебната година и се изплаща 12 месеца.

  5.2. Стипендия по успех Задължително условие за получаване на стипендии са: среден успех от последните два семестъра, а за студентите в първи курс от първия семестър над 4.00. Броят на стипендиите се определя със заповед на ректора, съгласувано със Студентския съвет.
 6. Срокове за получаване на стипендиите.
  6.1. Стипендиите се отпускат със заповед на Ректора и се изплащат за 5 месеца на семестър. Социалните стипендии се отпускат от началото на първата година на обучението или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за 12 месеца.
  6.2. По време на семестъра не се кандидатства за стипендия и такава не се отпуска с изключение на социалните стипендии:
  6.3. Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
  6.4. Студентките-майки и студентите-бащи с деца до 6-годишна възраст (по т.5), които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
  6.5. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.
  6.6. Студентите, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до първата сесия за държавен изпит по учебен план, но не повече от три месечни стипендии.
 7. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия се определя се със заповед на Ректора в началото на всеки семестър.
 8. Необходими документи за отпускане на стипендия:
  8.1. Заявление-декларация по образец;
  8.2. Уверение за успех издадено от "Учебен отдел" на АМТИИ;
  8.3. Документи, удостоверяващи правото да се получава социална стипендия – смъртни актове, решения за трайна неработоспособност, акт за раждане на дете, акт за сключен граждански брак, удостоверение за семейно положение и др.;
  8.4. Дебитна карта.
 9. Санкции:
  9.1. Предалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание;
  9.2. Студентите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" и за една образователно-квалификационна степен "магистър";
  9.3. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно ВУ в друго, нямат право на стипендия за учебните години/семестри/, които повтарят поради преместването, ако през съответните години /семестри/ са получавали стипендия.
 10. Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите на българските студенти е следната:
  10.1. От субсидията за стипендии, определена с бюджета на АМТИИ, се приспадат:
  а) сумата на изплатените до момента стипендии;
  б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендия;
  в) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на българските и чуждестранни докторанти и специализанти;
  г) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните студенти;
  д) сумата, необходима за изплащане на социална стипендия
  10.2. От останалите средства се заделят до 10% за награди и помощи.
  10.3. Останалите средства се разпределят според утвърдения брой стипендии.
 11. Процедурата за отпускане на стипендии съдържа следните етапи:
  11.1. Приемане на документи – срокът се определя със заповед на Ректора на АМТИИ.
  11.2. Обработване на документите.
  11.3. Разглеждане на приетите документи от Комисията по стипендиите.
  11.4. Обявяване на данните, с които студентите ще участват в класирането. Съгласно определения в заповедта на Ректора срок, студентите задължително проверяват данните си и при констатирани нередности се обръщат към служителите от счетоводството за корекция на данните. Студенти, които не са проверили и своевременно коригирали данните си, участват в класирането с обявените данни.
  11.5. Обявяване на класирането. Класирането е окончателно и не подлежи на корекции.
  11.6. Изплащане на стипендиите.
  11.7. Проверка на не по-малко от 5% от документите на стипендиантите на случаен принцип.

ІІ. Стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове.

 1. Студентите могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейски оперативни програми и фондове.
 2. За стипендиите могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.
 3. Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.
 4. Студентите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии, осигурени със средства на европейските оперативни програмни фондове.

ІII. Стипендии, осигурени със средства на организации или физически лица.

 1. Студентите в редовна форма на обучение могат да получават стипендии от организации или физически лица съгласно сключени договори.
 2. Условията, редът, размерът и сроковете за получаване се конкретизират в договорите.

Раздел  V - НАГРАДИ И ПОМОЩИ

І.  Награди и помощи, осигурени със средства от държавна субсидия.

 1. Ректорът отпуска награди и помощи и по предложение на Комисията за отпускане на награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:
  - награди за успехи в учебната и други дейности;
  - помощи при тежко материално състояние.
 2. Наградите и помощите се отпускат съгласувано със Студентски съвет.
 3. Начислени, но неполучени награди и помощи могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.
 4. Общата сума за награди и помощи е до 10% от одобрените с бюджета средства за стипендии.

II. Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в АМТИИ

Общи положения

Чл. 1. (1) Тези правила определят реда и условията за отпускане на награди и помощи на учащите се в АМТИИ.
(2) Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, художественотворческата и други дейности.
(3) Помощи се отпускат на учащите се в тежко материално състояние.

Чл. 2. (1) Награди и помощи се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение:
1. студенти, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавния изпит или защитата на дипломната работа;
2. докторанти, които имат положителна атестация, но не по-късно от месеца, в който изтича срока на докторантурата им.
(2) Общата сума на наградите и помощите е до 10 на сто от одобрените с бюджета средства за изплащане на стипендии, за съответната учебна година.
(3) Размерът на средствата за награди и помощи се определя ежегодно със заповед на Ректора, по предложение на Комисията за отпускане на награди и помощи /КОНП/, съгласувано с Ръководител Финансов отдел.
(4) Награди и помощи не се отпускат на учащи се от редовна форма на обучение, на които са наложени административни наказания от АМТИИ, в семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда или помощ.

Ред и условия за присъждане на награди

Чл. 3. (1) Награди за постигнати успехи в учебната дейност се присъждат, когато:

 1. Студентът има успех 6,00 от предходната учебна година или семестър;
 2. Докторантът има успех над 5,90 от докторантските изпити в предходната учебна година и е положил минимум три изпита;
 3. Студентът или докторантът е постигнал признат успех в научноизследователската или художественотворческа дейност, удостоверен с официален документ или от щатен преподавател на АМТИИ;
 4. Студентът или докторантът е постигнал успехи в други дейности, които са свързани с предмета на дейност на АМТИИ или съдействат за повишаване на неговия авторитет и престиж.

Чл. 4. (1) Предложенията за награди се правят от:

 1. Академичния съвет на АМТИИ;
 2. Ректорския съвет на АМТИИ;
 3. Факултетните съвети на факултетите в АМТИИ;
 4. Студентския съвет в АМТИИ.

(2) Предложенията за награди се подават при председателя на КОНП, разглеждат се от Комисията, която оформя становището си в протокол до Ректора на АМТИИ.
(3) Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на наградите въз основа на предложението на КОНП и осигурява огласяване на имената на наградените.

Ред и условия за отпускане на помощи

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за отпускане на помощи имат учащите се, които са:

 1. кръгли сираци;
 2. с намалена трудоспособност над 50 %;
 3. семейство с едно или повече деца;
 4. самотни майки с деца;
 5. от семейства, в които има смъртен случай в последните 3 месеца;
 6. от семейства, обект на социално подпомагане;
 7. от семейства, пострадали от природни бедствия;
 8. с други специфични случаи на тежко материално положение

(2) За отпускането на помощи се представят следните документи:
1. Заявление в свободен текст с подробно изложение на основанията за отпускане на помощ.
2. Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанията:
а/ документи за доходите на семейството на студента за предходните шест месеца преди месеца, в който е подадена молбата;
б/ решения на ТЕЛК и НЕЛК;
в/ документи от районните дирекции за социално подпомагане и от кметствата;
г/ актове за сключен граждански брак;
д/ актове за раждане на дете;
е/ смъртни актове и др.

(3) Документите за помощи се подават от началото на учебната година в срок определен от Студентския съвет на АМТИИ в Счетоводството.

Определяне и получаване на наградите и помощите

Чл. 6 (1) Направените предложения за награди и заявления за помощи се разглеждат от КОНП.
(2) КОНП насрочва дата за заседание на комисията за разглеждане на постъпилите предложения и молби. Работата на заседанията се отразява в протоколи на Студентски съвет.
(3) Решенията по предложенията и заявленията се вземат с обикновено мнозинство от КОНП и се оформят в протокол до Ректора със списък на лицата и размера на предлаганите награди и помощи.

Чл. 7. (1) КОНП има задължение и право:
1. да проверява служебно студентското /докторантското/ положение на предложените за награждаване и на кандидатите за отпускане на помощи.
2. да извършва проверки за истинността на подадените документи.
(2) При установяване на неправомерност за получаване на награди и помощи, учащите се връщат получените суми в двоен размер и губят правото за получаване на награди и помощи до края на обучението си в АМТИИ.

Чл. 8. (1) Награда и помощ може да се получи еднократно от:
1. студентите – за една учебна година;
2. докторантите – за една учебна година.
(2) Определените награди и помощи се изплащат до един месец, считано от датата на издаване на заповедта на ректора на АМТИИ.
(3) КОНП може да отпуска награди и помощи, и при неспазване на изискванията по ал. 1, при извънредни случаи, с решение, взето с пълно мнозинство /единодушие/.

ІІІ.  Награди, осигурени със средства от европейските структурни фондове.

1. Студентите могат да получават награди, осигурени със средства на европейските оперативни програми и фондове.
1.1. За награди могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.
1.2. Размерът на наградите и условията за предоставянето им се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.
1.3. Студентите могат да получават едновременно награди, осигурени със средства от държавния бюджет и награди, осигурени със средства на европейските структурни фондове.

Настоящите правила са утвърдени със заповед №РД-16- 721 от 30.09.2016г. на Ректора на АМТИИ, съгласувани със Студентския съвет на АМТИИ с Протокол №1/2016-2017г. от 23.09.2016г. и влизат в сила от зимния семестър на учебната 2016/2017 г., като отменят действалите до момента