Кандидатстудентска кампания 2021/2022

Актуална информация за кандидат-студентите

 

 

"ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" - НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, факултет „Изобразителни изкуства“, катедра „Изящни изкуства“ с решение на Академичния съвет (Протокол N7/31.05.2021г) утвърждава прием по специалност „Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство“, ОКС „бакалавър“ със срок на обучение 4 години (8 семестъра), редовно обучение. Завършилите тази специалност бакалаври придобиват професионална квалификация „Учител по музика и изобразително изкуство в детска градина и средно училище“.

Задълбочената подготовка в сферата на музиката и изобразителното изкуство, която обучаваните получават в курса на обучение, им дава възможност за педагогическа дейност в областта на музиката и изобразителното изкуство като: учители по музика и изобразително изкуство в средното училище (начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение) и детската градина, в паралелки с разширено изучаване на Музика и Изобразително изкуство; преподаватели в Центрове за подкрепа и личностно развитие, Общински детски комплекси (ЦПЛР ОДК), Центрове за работа с деца и школи по изкуствата; художествени ръководители на музикални формации към културни домове и читалища, както и за творчески изяви като художници (участия в изложби, конкурси, журирания и пр.).


Кандидат-студенти, които кандидатстват по документи, могат да положат и приемен изпит, като при балообразуването се взема по-високата оценка.


На вниманието на кандидат-студентите при Факултет “Изобразителни изкуства”

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища, с успех от държавните изпити по съответната специалност най-малко (5.00 ), имат право да се явят само на II-ри етап. Същите трябва да посочат в заявлението дали ще се явяват на I-ви и II-ри етап, или само на II-ри етап от кандидатстудентските изпити.


На вниманието на кандидат-студентите, които са се явили на предварителните онлайн кандидатстудентски изпити:

Кандидат-студентите имат възможност да положат приемен изпит  и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.
В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.


Кандидат-студентите не успели да се класират за обучение на обявените места държавна поръчка, имат право да се запишат в платена форма на обучение.

За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444; 0877 716 152