Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на Академичната комисия

 

Доклад на Aкадемичната комисия 2023.

Доклад на Aкадемичната комисия 2022.

Доклад на Aкадемичната комисия 2021.

Доклад на Aкадемичната комисия 2020.

Доклад на Aкадемичната комисия 2019.

Доклад на Aкадемичната комисия 2018.

Доклад на Aкадемичната комисия 2017.

Доклад на Aкадемичната комисия 2016.

Доклад за дейността на Кариерен център 2022.

Доклад за дейността на Кариерен център 2020.

Доклад за дейността на Кариерен център 2019.

Доклад за дейността на Кариерен център 2018.

Доклад за дейността на Кариерен център 2016-2017.

Доклад за извършения одит на учебни програми в научна и образователна степен доктор.

Информация за проведени вътрешни одити.

Информация за проведени външни одити.

Информация за осъществената вътрешната и външна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от АМТИИ за периода 2015-2020 г.